9a1b8043f270bf5155279b03e069e1b5ae2f63bca0f7d6cb6212541645e2c76c

Source Code:

var YaStaticRegion = "kiv"