58387af1fe2f875a208083dc632f8f75d8a03f2828224a07058ad1c6156c652c

Source Code:

GDEF
	ֲZ¨״GPOS¼*¿�[€?�GSUB׀›\�OS/2dYdU<`STATה§ּ�לDcmap"@¡U�rgaspZ glyfK’DּN(head�ִ	Q46hheab�U$hmtx�"^Ql¬loca¡"´
OTאmaxp�ַO4 name;y[ץXfpost��2Z€ preph�…X�ת~ֿ)#526673667#566&''6673'&&'# ־�"ו&#‏�#'חG
! 8%1‎ַB,! ,^k,¿=8���ת~ &Gחנְ@���ת~£&םJ���ת~‡&זx���ת~ &חz���ת~¨&י•���ת~�&ךG�כˆ¼8;#526675!#4&&'3#4&&26653!5>5573( 
iZץ!$=&V% ¼,!4+Iֵ+=""‎�ף1#LF׳!+,¯;=3) Vׂ,&ג&
F:ֳ$'%[I4,C7G¾1?35>5467566322#'232654&&#"7>'.#"7&$7o<tƒ%I7np>jD‹-'M_0N.1I9B/D!! 
!!9%₪'
,RY @1
eM=X/(MK=Dג&J-D%68*%.�נ�ּ$&&#"3267#".54>32'3`
oW5]F(HzJA~(+dc)K}[1+VƒW8d.6�^h-TvJ^�P;8;@6a�KG†l@6ט��.‏��ּ&
כ7»½-7>5467572#!7232>54&&#"7&$לZ–m;0`�^‏ש�-AiK)E�n%!7#°%,*W…ZE~a9v&
0UsC_‹M6$¼½15!>5467572#!7232>54&&#"v‏¯&$לZ–m;0`�^‏ש�-AiK)E�n%O**‏ׂ7#°%,*W…ZE~a9v&
0UsC_‹M6$7A¼/4&&7>53!5>54675!#4&&'3“4+I¿,@$"‎�&$ב!$=&V% ¼,,&ו&
D;ֳ!7#°%,¯;=3) Vׂ��7A &טם��7A£&ם\��7A‡&ז���7A &ח�7¼-35>54675!#4&&'3#4&&>37&$׀!&>&I%®, 4*<""!7#°%,¯;=!6#¬W׃-&ׂ'
,/�נהּ8"&&54>32'3#.#"32667544553"#"ƒd�V+WƒW$JE7$;^:5]G(DyO;;$ג8$RT�mG‡nA
0ו?W./UtF^”T
z1,!)'
™7ױ¼;35>546753!546753667#5>556677&$ב%f$ב%$ב&‏�$!7#°%,! 6$¦ׂ%,! 6$‏W'
,!7#¶׳'
,7¼667#5>546753%$ב&$ב› 6$‏W'
,!7#°%,��7; &טQ��D£&םְ��;‡&זמ�� &חנ�‏�נW¼$"&&5467676654455!"h03
!!L 

4=°,,!-‏¼�w7¦¼?35>54675337667"533#"&&''&&'6677&$ב%K}
&׳*B<"b$p&1'z
!&x&1$!7#°%,! 6$₪ֵ0)!77�-•2/!-¢-�'
,7-¼35>546753766537&$ב%»?A"!7#°%,! 6$‏S&
NXֿ,�צt¼N&&'.'667#5>76675336676673&667#5>'.'°,Z+
%¿$™¬


,_.” %אב
dַf AB!$ess3,,!*ָ(+‏s<<Kn�v!0)‏9 
,!4&J 	‎װ9�נֿ¼0&&'#667#5266544553346753Z‏q		$·"ww

$¸%‏T2,!%ב",‏
"�%,! 6$‎׀��9�נֿ�&ך�.�נמּ'".54>32'2>54.#"’_ˆU(*WƒX\†W+*W‚W>\="Ba>>]=@b@k‚A?�lBBm€?>�mB)5Ym7>zd=6Ym87xh@��.�נמ &!ט+��.�נמ£&!ם���.�נמ‡&!זָ��.�נמ &!ח�-�°םף+'%".54>32'2>54.#"c6‏(0_ˆU(*WƒX\†W+*W‚W>\="Ba>>]=@bף"��"@k‚A?�lBBm€?>�mB)5Ym7>zd=6Ym87xh@��.�נמ�&!ך—.�נּׁ3B4&&6653!#"&&54>72!#4&&3&&'3&&#"327%4+Kְ,@#"‏A(Fi˜R*V„[D�!$=&V% ¾-‏ֶC5^F(EyO4:,&�&
G;ֳZ�cG‡oD	¯;=3)¡*ׂˆ
-VzM^�M7F¾%67>546756632#""'>7#326654.#"7&$5p:a„FI„g
ץ�9^87L.#!7#°%,,V@'UK.‘'
-1-T:/C)5$7=¼&535>54675372#""#667'6654.#"7&$ב.6a…GJ„g$e`3K2!7#°%,!1'(S@'QE*56,ָeJ(=*‏°.�&ּ&:"&&'.#.54>3223%2>54.#"ע$51-=4 ]…T'*WƒX\†W+!BdD+.#0"‏‚>\="Ba>>]=@b�)B'Aj�@?�lBBm€?7qeI	 ,!ף5Ym7>zd=6Ym87xh@7t¿5F35>54675663#&&''&&'"'>3>54.#"7&$8s:aw8QLD *~'C
!#7S0,D.%!7#°%,+O8'Q@,k+!4!k7ֲ'
,^ F9&9&5$ְ:�נּ6.#"#"&'#'3326654&&'.54>32'3ְ(L;>B0M+&L>%7hK-`%4'pO'B'0L+&J=%-O=&_)3ט0V6F/*9+'2E07V1+ױX[8(-<,&1D0<7#+�i¼.#667#5>5"#7!C74U)כ&g?4%Gי;N'‎�'
,! 7"�TY׃׃�נׂ¼0"3266746753#".5546753�!*SCH[+#÷&?gKPmA$א›%�8iT2DxN%,! 6$טAv\5*X†]ֻG+���נׂ &/ט*���נׂ£&/ם™���נׂ‡&/זַ���נׂ &/חֹ���צ�¼.&&'"533667>766753Bדט2,-)
	&ֻ,/-E1
3?,"72;n@8g"#@,TtR$,!*6&I|¼†�צע¾H&&'"533>7>733667>766753#&&'³ף:(
7* 	"&!

	!
(ֻ"'.W/˜		�
5=,!.<Bj=-L/&$
Y§!fpd-X/B"JdB1',!<>ˆ‏ש‚²22‏M	�¼F356677&&'&&'"5!766753627#56&'&&'66707"‚EN
,$C'`/*ֵ 80q$E8#ץ'	N.1')!
=1÷am",!$_6‹$B,!,= 0[I/,!#c@$I&:,�ת„¼:35>57&&'"5!"36677>7531667׳&®.$	P	
U
(ּ1?#"?)! 7"r(6,!1 ~)¡

,!>@@v8<=*'
,���ת„ &7טס+2¼35667667#7!76653+8¯|�;;"נ‏™ףBY".O�ֵ-NVֿ#‎� %OTֽ"�נכ1B!&&'#"&54>54&&'&'"&546632667'3267&4546\"O,LJ9[k2(,=3Z9TP#˜"K?'-)="'E2.C+>#>(	"6 Y`%KK& *ץ1#%%6��"�נכ &:�}!��"�נכ+&:א3!��"�נכ�&:�:!��"�נכ &:ג}!��"�נכ&:ה\!��"�נכש&:ו0!"�נא9HQ"&54>54&&#"'"&54663266323267#"&''67.'34&&#"´DN8Zj2).!7-T92FR53O/‏ֿ%G./B=A":\'b#-H"I>&,׀
'''0B2.C+=$A* 9$.(&0,aPRq;0#*2-24+9$!050#% $C+(B�נף-4675266736632#"&'#7326654&&#"L#,1M.@g<JvD"Q #X"60F'"D4!Aq*‏ײ>rNU}D$-�596_?Dg;)�נע("&&54>32#&5467.#"3267 CqC&E`:8S.	(+D]+N3/VIM=sQ4bO."8!!
	mhCh;2$*4��)�ע&C�ִ*�נ8ף&8"&&5466325467526673667#&&''267&45&&#"=b9BuJ!A#,0#�R!C92J&#A=rMR~H‰*‎w *%1& :hF=`7+�נק%5"&&54>763.''7&&'77'26654.'&<b:7P2&T
*A-=$:3$@6,Hd63lE%>'2&->!L9kJ5aM-&(XRME*
@8(‡×]OƒN(.[D#MD,:b:jq*�נק""&&5466323266734&&#"Eo@?rK*I8 ‏ !J:A8LP¬�0':MAwQFzK7S8Ls?&*2[$C+E��*�נק�&G����*�נק
&GאP��*�נק�&G�W��*�נק�&Gג��ר-4632#&5467&&#"3667#5266553kQc1$"‡‡ּRR	o€!	$6i'‏ )7$1-#‏ס9@AQ`"&&54667&&5467&&546632>32#"&'#"&#"'2654&&'&&'26654&&#"Zn2+ %8,.7>a4!B
%0;`8%.REMn;+GW-V`2V84]@%13'6;5‏ס(>!/"%#=N4<Y1,'>#8X1$
?6(?*'@+%'41;�$>',L.Q<0I)9ף7%266554&667#52665467526673>32667#m7;%Gּ#,17;WMּ7$�VV"‏�)7$�*‏ֿms÷)��$ר״&P�*$ר‏726655467526673667#,#,0ּ7$ה*‏l)��$ר�&P���

&Pלֱ���&P�ּ��$ר�&Pג���¨‏ס¼״&V�"�¨‏סµ‏#"&5463632665467526673	)&
#,12V‏ס"*@!ׂ*‎�]w8ף<35266546752667337667533#"&'.'667##,0(zD¶";1NG#'[2)!
) 7$�*‏'€	(%.R	["(:$$;,‰)מף72665467526673667#"#,1ּ7$�*‎w)$^[352665546752667366326632667#5266554&"667#5266576&"667,#,-N'2D"Y+WRּ7;>ּ4;<7$ה *
!$'iw÷)7$�VV%:v;)7$�VX‏�)%A=3526657467526673>32667#526655&&667,#,-5;WPּ7;$E7$ה *ms÷)7$�VX$�)��%A״&Zוt)�נ "&&546632'26654.#"$FrCBrGFrDCr?5>$9(4B"FAsJO~ICrIMJ(<`5-WG*<`7>oF��)�נ �&\�¦��)�נ 
&\א\��)�נ �&\�c��)�נ �&\ג¦)�µ 5$'"&&546632'26654.#"u%‚/�FrCBrGFrDCr?5>$9(4B"FKe‎�AsJO~ICrIMJ(<`5-WG*<`7>oF��)�נ ״&\וY)�נL'9A"&&546632366323267#"&'#'2>5.#"3.#&Fj<;jG<[^<*E3‏÷E8/UGJ":cY2)4
 2#2;>ו+&6?AsJO~I73-=8S8Lr?0#*242.8((AP'/S@$<`7>oF2&C*M�++?526654675266736632#"&'66726654&&#"##,-S*:d>GtD#;;0E%C7"?;�7$ד *
!<oMU€G¦);gB6c>!%I|_	�ף)8526654675266736632#"&'66726654&&#"#,0N*=e=FsF#;:0E% C7"=;�7$״ *‏�=qNU~E₪):eB6d@‏�*�1 0526655#"&&546632326736672674&&#"eL0>f<EuG*E‏‎!=2+0F&%G�7$–!?sMT|E	‎m) $(56aA@h>$×/726655467532673>32#&&7&667#,#+!4A$*
5.ֽ7$ה )
/$0 !!1!צ)4�נ¦6"&'#'3326654&&'.54>32'3#.#"ש2N**B&2"!6<3&B3B* 6+.4'>#&H.3O#¬)A$#%$4&2-&¯#A+.)&9-2B�נ�רO"&'#'332654&'.5466.#667#526655346632&&דC*A:"6A*#F.^X03?AּRR6kP+H9(?=(!5#D,+L¬>O)('/(;-DOHR&	FuG‏ )7$1-KuD(9E(
!") (8*2B �נ€".55>7333267ט0)M6+"¨¨"1+("
&I<"+%@&�'‏ך-? !&�נ8‏3"&&554675326737667467532673667#&&'�6I%#+'1;&E$+'$�X(`R² )
‏ֿVU-#)
‏†:*
-���נ8�&k�×���נ8
&kא`���נ8�&k�g���נ8�&kג×�‎צפ".'53"3667766753"ך�+¸M
P@�ƒF&6$)3°%"�$	)<-‏®�‎ פ5.'536673667766753#.'״ƒ5װ-	.		Y)eB	:®!�(_^€);0�17	‏�.+¾$)‏v####‏ןפ3356677.'&&'537667537#526''7$d(#
/־-%:[
E₪&%M�-ֱiTM%$‚51 *
)'3On
))!\«)‚s)‏ספ3"&546363267667&&'53#667>753y,
#�0ֿ*u*E�%%}2<‏ס X=N8B)9:�@}>/%)A3‏£Tu=��‏ס�&s�¡��‏ס�&s�^(׃פ35667"#7!26673(
¼%)ˆ‏ז
ֱ*0)g''?'³ ‏�&B(¶LרB352665534632#&5467&&#"326673667#5266554676672RRyp4U41 -F(ו!ּ‏7$1-}‡(
(R?%‏l)7$ר‏�)[ר94663232673667#52665.#"3667#5266553k.S7':/ּ74-4‡‡ּRRKf4
	‎w)7$
!@-L'‏ )7$1-6|pּ2?"&54>354&&'&'"&5466323267#"&''67467"˜11$;D!&";%6;
	&0.;%|+ +
##	*9>8!++"0|uּ"&&546632'6654&&ׁ-I++J/.H**J(),)"*-*|)I/2O.*I02O,$G2%C*G3'B'^‏�Lפ,"&53326733267#"&'#"&'’T/+%@U	

5#%"T+%8
‏�/(¡‏ר9[5*�‏™")
&&+,%P\2#8�נ6ּ(".54>32'2>54.#"7Ld8>bFIa9<a@+8!":,+;$$6Ak€??‚mCBk€?>‚mC'6Zm7=zf>6Zn8*^[J,Iּ35>5'73667J#%xֳ"*!2"״M‘‎¡$,.וּ234>76654&&#"#&&54>326653.!8G%A:60)@
	5N4(K<#/J6DW±1K+5REA$>j1&G.)
	 3-*E3:CK,8c#'�,�נ�ּF"&&5467632654&&"522326654&&#"#"&546632�H^-
G)GULI
5<4.-@		,[E6\8G>_mGs+@	

"NJ,O2-0B)A%/
C1"M??6
fNDY,�ּ%667#53>55!53#—&�""‏׀j!ee]למm$)! 6%"1�‏1;}‏ִ?4�נפ‎4"&&546767>54.#"'!26536632‏@Z0*71<	>5119+‏²M,>W7Ep+@	
	1L*D=(@"„�
'AO)Je38�נּ,>"&&54>32&5467&&#">32'26654.#"'Yi-
"=`D<N'5).?'	0@'<Q1=jA/:
4*<-
!6T›j$ci[8+;

(0NYR&)BO&>i>'/M,E?)20\J-�ן¹¼&&54667>7#5!ֳ 
4?!‏ר(-£$5*&FO!/†•E$)”DKˆ‰–Y&;�נּ ,9".54667&&54>32'654&'6676&'&#LA),E'L>%>K&3Y7%=%-L.Bl<AGI\71K`,/@5'6S&@/-K=.[+/E,%H4'B3CN+?Q&(B:4c'(\%@OwL%AD#77Q0�נּ,>"&&5467632>5#".5466322667.#"AQ$/0.>&T;<Q/:jHG[4:^/ ;.	!6)+:
4':

 ,IWV""2)BN&Ai=6a‚L,ecQ2C2/\L.1N,E?(--חּ52655'73627L@o

-+ס%Q‏¨"=2Aּ,46676654&#"'"&54663222653=!5*!!

8(7"23"'T+2*@7#< (
, /%,7%-^60=ּ?&&5463632654&&#""522326654&'"&546632¬:<'''$#	'#	&

5'3?**44M195( #
/
+5,5=)2E)1Cּ56655#53#627'5¡©ַ88
bz1%
‏ף$%"�«©�מ�נםּ'&׃,ֲ��-�נטּ&†'�‘‡§‏ֿ��-�נֻּ&†'�‘‰ˆ‏ֿ��6�נעּ&ˆ'�¸‰¯‏ֿ@�נµq"&54632z#$!$%&&%B�Mְe'>'#"&54632v!#$!³4?5&HE��C�נ¸&��“��F�Mִ&��“��@�נׁq&�'��I�נְּ7&632"&54632r' '#$!$ז�//‏cצ%&&%��>�(µ“‏פְ!�נ·ּ3?7"&546676676&&#"#&&5466323267"&54632ג3+&@6/1
1Z?NY%/B@,	,""¼%&& Q:%<$!A-4P*)C80+#		ּ##"���(µ•ײפְ��C¸‰�2ג_
7"&&546632ָ)E((E)*D))Dג'D)*C''C*)D'$$וּC&467667&&'.76&&'&663266766&&'&&'}
2J 	3A	

	@"	)!H3	##.3
 I"!!"I	2

DD
!�נּ 7#737#73733733#3##7#737#�-¦₪7©§,B+ױ,B+§¦4§₪,H-ׁ,9ׂ6װֲ<ח<»»»»;ח<ֲֲֲ‏ח‏ס�ר'O:HA‏ס$ד)��‏ס�רG›³ְ@��C^¸r&�n���C¸‰���$‏ס ר 2יְ‏סר'>54.'7+1$$1%PD**DP‏ס)[ahm88kd_X)"i†�SS��l‏סBר4"&&546654&##532654&546633&7&DN (88(
 ND38 33 83‏ס0`FFD324.3'U,G[," G9?>)7!9*LJ9N&��‏סGרG¡Nְ@O�[ף!O	¾ֵ�ע<��<���ף£gפְC¦c5!CcFB��C¦c¥B	c5!BַFBBc5!BֱFB9�‘ �־59go=9��B�Mְe���B�Mpe&��°��.א\ר/�מEְ��Eְ��אGר'��׳“�‡“��.א¬ר�מEְ��א—ר��׳“�� �ש�$G±ְ@7�שע$'75'7'75'7אֳֵ ‏e yw ִ‎מ‏סִ£₪¾���שP%G³~ְ@.�ש_%'75'7Mֳֵ ‎ם ‏ס>כּ'3#'3ױN	ּN	כבבבב>כ’ּ'3G	T	כבב$�zםn+5.5466753#&5467.#"3267ש<a85a@AM[(+D]+N3/V#g/†vAnJ>vTjjH.!
	nhCh<3$7:v=(��!57'7&5467'766327'#"&'72>54.#"f);$>)68"#86(>$;(3;##:s&	
&&
	&( C2A >F!DD!F> A2C A!390--093!2�gלA;'&&'#5332654&&'.54>753'3#.#"ץ"L6#cO;J1N,.V7,I4672%C;*6*D'&J?%+VB™‰(׃\SF7-=08O;:7$uu*�0R2"6&8,*4F/.R5‰#�נ־ּ3"&&'73&47#73>3273#.#"3267½T�RcN][RT6Y+6$(I:6_DP‏ֳמ‚XAt(+_^DxM<,<GwH1�0L,3bG8.8aq78;?/�נּM&&546632"&&5467&&#"3#663232673#".#""#"&54676654&'#5�0S6;D(#%3˜�
+J= 31;9<")1&
OhB*Cb6'6
	(@%3U)0,=7# <P&&91. 60¦¼C35>5555'&&'"5!">77>7533667ש€€€c�.$	S				S	(ּ1?#vy‚ƒƒ)!74/?/ו(6,!1 „	�

,!>@�+?+&,
,�נ��rז')Q16	*‰טG!!7#*¾‏Bר2†2ף‏B¾*Tט†!!*¾‏B†2Z¹¼'�;#‏ִ[‏ִ"<‏ֵ$<‏ִ"<��*‚טO'��’'���ֱ*	טׁ!!!!*¾‏B¾‏Bׁ2d2��*Uח ֶ	uְ"U� %%5%�‏C½‏‡yUֲCֶ>¦§��*טG&ְֱ‏¬+חחv%".#"5663267p%3)+)7 7('1&%$B;ח??$�גX%'5®‏y¾�>¹<µ�ּ%#3£‏צ‏ץR4Y2µפנ‏י��^‏�Lפ{$�ןC־&6I'"&&546676'26654.#"&&546632'2>54.#"¥*4-‎‎;Q)*Q:>R(2S0%)	&%		&׀>R)2T3<P)*P:%	&$*
&#÷(‏«6U0/X:6V.3Z8(-A93 -092!‏y6V.4Y75V0.Y:#-192!-A93 2��ע�JZ.54>76'.67#"&54>32>76&&667'2>5&&#"¢\�\.*UƒZY…Y-.DG""	L/*@<X9<	(!N‡S>aD$0Rh8#ST#0…›5+#5#_7b�H?�oG4^u<Of8#1:[RBI7bL,"FB<1#/F,y�<9[s?QvM%))76ֹ@fu4+ES'2<$�נ¿ּ9JV".5467.566326654&&'53'3#"&''67&&'&&'6654&#",TC(UH"hP3K) H<AB
!¯S	-A]	?4 iB?SCg$ $+C%862.)7//K5Ad";;HU%?(%D?DA!
-!)
*; 
('!%.):2-"
Bf)887F"m%[,0?=8+T!�’¼.546633#¬!A+)B#דFW�˜>40@!�E’�q&�נרQc"&&54636326654.'.5467&&'&>32"&&5467&&#"6654.':P(;'.6"8D#&E*/),I56P-
8&.6#;G#&A(/)+IH%<IH%=HHה'; '"10)(9K3*Y#7#=8#%9!$32*(9J1+Y#6#<7$59+>/(*9+?/(),�־Cמ'J".54>32'2>54.#"7"&&54>32'3#&&#"3267¶Y‘h8;j‘VW‘i:=m�PKxW./XzJIyV/-VzPEm@>\<%D2(I4&G.-P4!SIH2;k’VS‘o??o‘SR�n>28b}EEd99dEE}b8fAoD,ZJ-$¨A6*S>7X2("#(-,�־Cמ'Ve".54>32'2>54.#"'56654675>3#&&'.'"'77>54&&¶Y‘h8:j‘WX‘i9=m�PKyV./XyKJxV.-Uzq%2CDaX4/
&+W$

%08($8%

2;j’WS’o>>o’SS�m>38a}EFc99cFE}a8‡",#
*N45/
86"*"($b	(ה+%!*,$l?+ם¼:S'.'7#5667>553>7737#566''.'%5265##7!#&&#7÷p
	1�+�Y


eu1¥	‎½@k,,.+�
�
"&[g1(ײ7
ר!& ׂ
#'†‏ֹ#
0-„„1/‏ד$/”fּ"&&546632'2654&#"ֹ/E&+H*/E&+G))33*)33”*H++F**F++H*4?*)AA)*?-עֻ
'P#UIע��-עa
&ױױ–O‏ס�ר3RK‏ס�שT‏ס�ר33WKDK�w‏‰‎pt‏���F~^��¾ש��Bְ5�‚ְ��<cG�ב.a�״"&54632c !!a"##"��-D׀��-D׀�
'766IT
D‡-�ק'>54&'7366323+!$"8%$)?Bס!
lR	$*-Gc
'#'73H��•Gmf�£<cG�"&54632#"&54632»c"##""##",Dֿ�
'&&6766³p
TDj‡-€6¼5!-	€<8<:ש"&&'&6632'6654& -.,-:)-(- '!)#ds״#"&&#"'66763267s<-$)
= *$'ֳ1.#2-M‡"&546323"&54632c !!� ! %%%%%%%%,רץ 
'&&6766�‘~רYx��!רך Gחְ@-ֻ¨"&&'&6632'6654&¡4!!54#!5"!ֻ/$#4.$$5#$++' %,-	¯�#".#"'66763267¯',,$ !"A*""'y)1 ,:'-‏�'>54&'7366323,!$$:'&',CE‏�&

rU	)-DKL
3'#'ֻgd
£`]Tר„£''73m�›“רTT��ן=†DR]hs�ג>u�ִVbmy…ַi–¡¬·ֲתUƒשDP�–¢®÷‎	k»	\ֲ?…‘�©µ‏	l	ײ
,
8
d
ִ
ֿ
�
ו
נ
�}ֲ‏
_²יץZ
ד5@kv��—¢�1]�4?r~‰” �זF£רAˆױEuֲ־�הנ(}ֻ%0]÷i��9‚ה`¹ו=–µקPw…•¥µֻםש9C�¨±ֽ8jy„�™£ֹ1;HP]jw‹�§±÷ֵונ####c³Vֱ " 0 D Q j z � — × ¶ � מ!!!y!ת"x"–#!#ˆ$$‘$½$ֻ$׳$ו$�%%%%,%4%L%t%‡%­%ֵ%ׂ&&'&L&d&o&�&ַ&ן'''‏/�_<ץט״|‡U�ƒר†�‡‏סךZ2r�תr�תr�תr�תr�תr�תr�תµ�כn7».».י7ךn7n7n7n7n7$7ש/7O7O7OOOu�‏«7B7–,ת9ת9.....-.‏.^7T7.t77:€נננננ���ד‰	z�תz�תb+"""""""	"F))V*/+*****R)#W$$$$װ�¨װ�¨~$_%_%I)I)I)I)I)I)I)s)UA	@*±$ֿ4©ƒUUUUUש!�(o}™6£0f^m8l.-,!4B8ֽ2;B0-�=r6“)��מ-ץ-6צ@‎BתCF@
Iף>�!׃תC‘2$>!²²תCתC1$1NNgOgיC%CNBIB�9‎B­B�.]א.® 7.Z>׀>$=2ר#$/ֱw�נ**Z***"*+$7<f^f$2·$ץ!&m,n,,?•/ר-�-חOףTִ‎B<.-�-$-�-ƒ<�,c-><–#-,!---DTמ‏מ�‡�‎ךחP��XK�X^2,€'KCYREְ"מ‏מ¶& —פ¼ ^4 
/9~�1S¼ֶ��  " & 3 : D t ¬!"""��
 0: 1R»ֶ��  " & 2 9 D t ¬!"""��מ«L�‏‏
‏	א”אvאlא£אyאFאא�±�¯�×0Lװ�’��¶“´�»ּ־µ� ™ְ�¥�›�‘ִֵֶ•ֽ	
!)+,-./45679£�₪�©ג:BCEGLMNOUWXYZ\dfghjkpqrsv¡׳¢ָ·”¹½÷¾״׀בׁy°ֹ¦ׂדװַ‡ˆ�ֻֿ—�†z±�‹�–
 %"#'$ֲ&30128*i>;<@=?ADKHIJTQRSF[`]^b_ֳaolmnteu(c��®¯×¬­«¸�…°�–	ל	ל	פ	.	0	H	b	4z	®	פ	÷	
ֶCopyright 2011 The Lora Project Authors (https://github.com/cyrealtype/Lora-Cyrillic), with Reserved Font Name "Lora".LoraRegular3.000;CYRE;Lora-RegularLora RegularVersion 3.000Lora-Regularhttp://scripts.sil.org/OFLWeightItalicRoman��2��®

!!&&,/55779:CCEEGGMPWXZZ\\aaghjkqqssvv�ו&���או
,FDFLTcyrllatn��kernmark<°
/~V¦ּּּּּּּ.€€’’ְR„„„„„„¢נ`��װװװװװװװ8	¢
�
�B�����ײ
ֲָפפ’°°°°°°°ײז88n”ײײײײײX†††�¼††ך´RR”””””””ײvְגFִתתתתת4®("""X†´��b₪ׂר6@†x¢  H � ´!¦"#$p&r'ה'ע)„)’+,+,+,+b+�+ײ,,N,x,¦,´,־-->-P-f-p-¶.�/"/d/nUWyU|…x��‚��ƒ””…–—†™™ˆ›�‰�£‹¥¥�§¨‘ׯ“²µ™ְֱ�ִִ�ֽ־ ׂװ¢׳׳¥;4��5�ׂ6*Fdp�לq�לr|~€‚ƒ�צ•�פ™�ה›��ֿ ¢₪�חׂ׃����ֿT�ג�ג�ג�ג�ג�ג�ג�ג	�ק�ק
�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�נ�ק�ק�ק�ק �ק)�ק*�ק,�ק.�ק/�ש0�ש1�ש2�ש3�ש4�ס5�ם6�ך7�ט8�ט9�תL�רM��N�קO�רP�רQ�רR�רS�רT�רU�שW�קX�קY�רZ�ר[�רd�תg�רhi�רj�שk�שl�שm�שn�שo�שp�ץq�פr�זs�ףt�ףu�ףv�שw�רx�ר€›�׳��כ �כ¢�ל₪���ה›��־�ֹ�צ4�ף5�ס6�וr�ר›�ֵ��ל �י¢�ל₪��d���������������¢
�ש�ש�ש!�ש"�ש#�ש$�ש%�ש&�ש'�ש(�ש+�ש78:�״;�״<�״=�״>�״?�״@�״A�״BC�סD�סE�סF��G�סH�סI�סJ�סK�סLM�טNO��P��Q��RS��T��UWXY�צZ�צ[�צ\�ס]�ס^�ס_�ס`�סa�סb�סc�סd�צef�סg�צh�סik�צl�צm�צn�צo�צqr�פv�ףwx€�צƒ��ֵ��·’�ֵ™›�´�¢₪¥�ל§�ל¨�ל×�ֵ«�ֵ­¯²�ףֽ׃4�ש5��6dpqr�ר€›�״ �פ¢₪�עF�כd�נp�ןq�ןr™�ר›�ט�ףC�סF�כG�סRSTdf��p��q��r�קƒ�‘›�ֹ¢₪ֽ��+��F�חdp�ֿq�ֿ~™�ן4�·5�ֵdp��q��y��€ƒ�ט•�ל—�…™�ֻ›�ע��ִ �ם¢�ע₪��־׃�»O
������!��"��#��$��%��&��'��(��+��457��8��:;<=>?@AC�שD�שE�שF�עG�שH�שI�שJ�שK�שL��M��OPQRSTU��YZ[\�ש]�ש^�ש_�ש`�שa�שb�שc�שdf�שghi��j��klmnop�צq�צrs�סt�סu�סvw��x��™�ק›�ם¥�נ§�נ¨�נ²
F�לSTdp�שq�שr���‘›��¢₪ֽ�׃��.�פ4�פ5�ס6�טM��r�ש��ך›�ָ��ם ��¢�ל₪��×�ך«�ך׳45Fd�שp�קq�ק›�ךZ����������������	����
���������������������������ײ�����ר�� ��)��*��,��56��:�ש;�ש<�ש=�ש>�ץ?�ש@�שA�שC�צD�צE�צF�כG�צH�צI�צJ�צK�צM�צN�תW�תX�ת\�צ]�צ^�צ_�צ`�צa�צb�צc�צf�צh�שpqrstuv�צ€�צƒ��¬��²’�¬™›�­ �צ¢�פ₪�ם¥�ף§�ף¨�ף×�¬«�¬¬®²;�ח�ח�ח�ח�ח�ח�ח�£	�צ�צ
�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�׀�צ�צ�צ�צ �צ)�צ*�צ,�צ/01234�פ5�ן6�¾7�ג8�גN�קW�קX�ק��ֱ��ֱ’�ֱ›�½��מ �ך¢�מ₪��×�ֱ«�ֱ¬�ד­�ך®�ד¯�ך�׃��.�פ4�פ5�ס6�צ7�צ8�צM��r�ש��ך›�ָ��ם �ע¢₪
×�ך«�ך׳4��5�ץ6F�קdpqr›��ף ¢₪�ח׃
45d�תp��q��r��€›�� ₪�ֱ46F�׳Rd�סr�ך€�הƒ��÷™›�¹�¢₪×�­ֽ�פ־���צF�יRSTdf�סp��q��r��ƒ����‘�ר›�¿¢₪|�װ�װ�װ�װ�װ�װ�װ�¯
�ס�ס�ס!�ס"�ס#�ס$�ס%�ס&�ס'�ס(�ס+�ס-.4;56667;8;:�ט;�ט<�ט=�ט>�ט?�ט@�טA�טB'C��D��E��F��G��H��I��J��K��L�תM��NO�סP�סQ�סR'S'T'UWXY�סZ�ס[�ס\��]��^��_��`��a��b��c��d�סe'f��g�סh�דi�תj�צk�סl�סm�סn�סo�סp�סq�סr�סs�מt�מu�מv��w�תx�ת|€�ח‚ƒ!„…�����×��ׁ‘��’��™›�¬� ,¢₪*¥�ב§�ב¨�ב×�¨«��¬6­®6¯²�ב³�צ´µֽ�י־ׂ׃~�װ�װ�װ�װ�װ�װ�װ�°
�ס�ס�ס!�ס"�ס#�ס$�ס%�ס&�ס'�ס(�ס+�ס-.4656667686:��;��<��=��>��?��@��A��B%C��D��E��F�״G��H��I��J��K��L��M�ֿNO�ןP�ןQ�ןRST"UWXY�וZ�ו[�ו\��]��^��_��`��a��b��c��d�וe%f��g�וh��i��j�ןk��l��m��n��o��p�צq�צr�טs�ןt�ןu�ןv�ׁw��x��|€�ז‚ƒ„…��¿��×��ל‘�כ’�¿™›�«� ¢₪'¥�א§�א¨�א×�¨«�¿¬,­®,¯²�ב³�פ´µֽ�ח־�צׂ׃L*******;
�ס�ס�ס!�ס"�ס#�ס$�ס%�ס&�ס'�ס(�ס+�ס456%78:;<=>?@ACDEF�סGHIJKMU\]^_`abcdf�נj��klmnop�טq�פr"s�טt�טu�טv~™�ר›¥�״§�״¨�״²�פ³'��
�ס�ס+�ס465'6<�ֿ=�¹@�ֿC�ֿF�־G�ֿR�תSTb�÷d�ֿp��q��r�ֿ|�ץ€��‚�ףƒ„��ׁ��ו‘�ה™�ץ›�÷�
 ¢
₪"ֽ��־�עׂ�נ׃5Fdp�שq�שr›�י
�ש4�ֿ5�ֿp�פq�ס•�ן™›�מ��ּ �י¢�כ₪�׃׃�ף�כ.�ב4��5��6�ׂ7�ֿ8�ֿp��q��r��•�ן™›�׀��׀ �ֿ¢�ז₪�ֽ´�עµ�ע׃�צ
�ס4��5��6�נp��q��r�ש›����� �ח¢�ם₪�׃׃	��45�ץF��dp��q��›�ל₪N�שW�שX�שpqr�צstu��ר��ר’�ר•›�׀��ח �ו¢�ך₪��×�ר«�ר¬�ף­�ץ®�ף¯�ץ´�רµ�ר׃,/4[5O6fF�ץS5T>W?pq“•™›���: ;¢C₪K׃?׳
��45F��dpq
r“•™*׃׳��4'5pq��™›�כ� ¢₪��45pq��™›�כ� ¢₪	4�ס5�כF�ה›� ¢₪�י׃.�װ4��5��dp��q��ƒ�ײ•�ם™�ק›�ם��ֹ �ח¢�ך₪�ׁ׃�ע.�װ4��5��dp�סq�ןƒ�ײ•�ם™�ק›�ם��ֹ �ח¢�ך₪�ׁ׃�ע�כ.�ב4��5�ֿ6�ׂp��q�צr��•�ן™›�׀��׀ �ֿ¢�ז₪�ֽ׃�צ�פ4��5��6�ףp��q��r��•�ע™›����ױ �ג¢�י₪�ֿ׃�צ�פ.�ב4��5�ֿ6�ׂ7�ֿ8�ֿp��q��r��•�ן™›�׀��׀ �ֿ¢�ז₪�ֽ¬��­�ז®��¯�ז´�עµ�ע׃�צ�כ.�ב4��5�ֿ6�ׂp��q�צr��•�ן™›�׀��׀ �ֿ¢�ז₪�ֽ´�עµ�ע׃�צH	�נ
�����נ
�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ���נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�ס�נ �נ!��"��#��$��%��&��'��(��)�נ*�נ+��,�נ-��.�פ/�ל0�ל1�ל2�ל3�ל4��5�ײ67��8��9�שMUddf��h�שp��›��� ¢₪¬�ף­�ר®�ף¯�ר׃�ך4�ם5�ט6�ֲF�קpq›�»��ם �ט¢�ל₪�ׂ־�פ׃
�פ4��5�ׁ6�ש›����� �ז¢�כ₪�ׁ׃Udj��k��l��m��n��o��p�צq�ץrs�פt�פu�פ•™›�ה��ן �ם¢�ע₪�ח¥�ע§�ע¨�ע¬�ר­®�ר¯´µ׃
4�ל5�ט6pqr›�ט��כ �נ¢�ץ₪��־׃��4��5�ֵF��p��q�ת•�צ™›�ל��ײ �י¢�כ₪�ׂ׃�ץ^����������������	�ן�ן
�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�ן�װ�ן�ן�ם�ן �ן)�ן*�ן,�ן/�ר0�ר1�ר2�ר3�ר4�צ5�נ6��7��8��:�צ;�צ<�צ=�צ>�צ?�צ@�צA�צC��D��E��F�ףG��H��I��J��K��M�שNWX\��]��^��_��`��a��b��c��f�עjpqr������’��™›�¸��ץ �ל¢�מ₪�ױ¥�ר§�ר¨�ר×�ֵ«��¬®²־^�ׂ�ׂ�ׂ�ׂ�ׂ�ׂ�ׂ�ׂ	�נ�נ
�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�נ�׀�נ�נ�מ�נ �נ)�נ*�נ,�נ/�ש0�ש1�ש2�ש3�ש4�ר5�ס6��7�ב8�ב:�צ;�צ<�צ=�צ>�צ?�צ@�צA�צC�פD�פE�פF�םG�פH�פI�פJ�פK�פM�פNWX\�פ]�פ^�פ_�פ`�פa�פb�פc�פf�פpqrv�פ��ֿ��ֿ’�ֿ™›�´� �ל¢�מ₪�ױ¥�ן§�ן¨�ן×�ֿ«�ֿ¬®²�ץ־>    
�כ�כ�כ!�כ"�כ#�כ$�כ%�כ&�כ'�כ(�כ+�כ./�ר0�ר1�ר2�ר3�ר4�י5�ד7�־8�־C��D��E��F�כG��H��I��J��K��M\��]��^��_��`��a��b��c��f��p›��ע ¢₪�ד¥�צ§�צ¨�צ¬®²׃
�ם4�צ5�ן6�לF�פ��ֹ™›�ֶ��ץ �ם¢�מ₪�״־�ש4��5�װ6p›�ז��ד �ך¢�ם₪�װ׃��4'5�קpq��™›�כ� ¢₪	��45�צdp��q��—�¾›�כ₪�ס�ס�ס�ס�ס�ס�ס�ס457�צ8�צ~�שƒ�ך���נ��נ’�נ›�ֿ��ף �ל¢�ן₪�ג×�נ«�נ�—�ן›�מ₪�ף¥�פ§�פ¨�פֱ�ץ�ס€�ך�—�כ›�י¢₪�ם¥�מ§�מ¨�מֱ�ן	4578ƒ�ט›�״ �מ¢�ס₪�ט.4578€�›�ט� �פ¢₪�מ´�פµ�פװ�ף€›��4578ƒ�ש›�״ �פ¢�ץ₪�ן<�ך�ך�ך�ך�ך�ך�ך�ֵ./012345678CDEGHIJK\]^_`abcv€�עƒ��א��װ��װ��ט’�װ—�כ�›�·�¢₪¥�ם§�ם¨�ם×�ֵ«�װ¬"®"¹�פְ�עֱ�כ
4578…�ש—�ץ›�� �נ¢�ע₪�י4578ƒ�ט���נ��נ’�נ›�־ �מ¢�ס₪�ח×�נ«�נ|€�״‚ƒ
.�­4�¼5�¿Udp��q�ֿ|�ס‚�צƒ�א¬�…­�…´�….�­4�¼5�¿Udp��q�ֿ|�ס‚�צƒ�א¬�‚­�‚®�‚¯�‚´�‚µ�‚
/�פ0�פ1�פ2�פ3�פ4�ל5�ט7�ג8�גU*<
�ך�ך�ך!�ך"�ך#�ך$�ך%�ך&�ך'�ך(�ך+�ך.�א/�ב0�ב1�ב2�ב3�ב4�ֿ5�־7�ֽ8�ֽ:�פ;�פ<�פ=�פ>�פ?�פ@�פA�פC�םD�םE�םF�מG�םH�םI�םJ�םK�םU\�ם]�ם^�ם_�ם`�םa�םb�םc�םf�מj�כk�כl�כm�כn�כo�כp�טq�טstu	�ל�ל
�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל�ל �ל)�ל*�ל,�ל}�ג~���וƒ�¾„�עA�ה�ה�ה�ה�ה�ה�ה�ֻ	�ק�ק
�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ק�ם�ק�ק�צ�ק �ק)�ק*�ק,�ק.:;<=>?@ACDEFGHIJKM\]^_`abcf�רpqstuU�׀�׀�׀�׀�׀�׀�׀�»
�ם�ם�ם!�ם"�ם#�ם$�ם%�ם&�ם'�ם(�ם+�ם.45678:�װ;�װ<�װ=�װ>�װ?�װ@�װA�װBC�־D�־E�־G�־H�־I�־J�־K�־M�ֿOPQRSTY�דZ�ד[�ד\�־]�־^�־_�־`�־a�־b�־c�־d�וef�־g�דh�״j�ףk�טl�טm�טn�טo�טp�פq�פr�סs�צt�צu�צv�ב|�ף€�ױ‚�נƒ›‏¿€	�ט
�ָ�ָ�ט
�ט�ט�ט�ט�ט�ט�ט�ָ�ט�ט�ט�ט�ט�ט�ט�ט�כ�ט �ט!�ָ"�ָ#�ָ$�ָ%�ָ&�ָ'�ָ(�ָ)�ט*�ט+�ָ,�ט-�ח.�µ/�ֱ0�ֱ1�ֱ2�ֱ3�ֱ4�×5�«67�±8�±9�כ:�ג;�ג<�ג=�ג>�ג?�ג@�גA�גB�דC�ׂD�ׂE�ׂF�ײG�ׂH�ׂI�ׂJ�ׂK�ׂL�חN�לO�יP�יQ�יR�יS�יT�יU^W�לX�לY�טZ�ט[�ט\�ׂ]�ׂ^�ׂ_�ׂ`�ׂa�ׂb�ׂc�ׂe�‎f�ײg�טh�זi�חj�ֽk�ּl�ּm�ּn�ּo�ּp�¸q�÷r�עv�יw�חx�ח|�ֿ}�ג~�כ�א€�״���‚�׃ƒ�ֵ„��…��­�©¯�©´��µ�˜\�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ�צ
�����י!��"��#��$��%��&��'��(��+��-�ץ4*5678:�ו;�ו<�ו=�ו>�ו?�ו@�וA�וBC�ֿD�ֿE�ֿF�סG�ֿH�ֿI�ֿJ�ֿK�ֿL�ץNO
P
Q
R
S
T
USWXY�כZ�כ[�כ\�ֿ]�ֿ^�ֿ_�ֿ`�ֿa�ֿb�ֿc�ֿef�אg�כh�חi�ץj�לk�חl�חm�חn�חo�חp�לq�לr�ץv�כw�ץx�ץ|�ל�צ€�ח‚�כ„�ף…�פ��מ¡�ס �מ¢�ף₪�טd
�ל�ל�ל!�ל"�ל#�ל$�ל%�ל&�ל'�ל(�ל+�ל-�צ./012345678:�כ;�כ<�כ=�כ>�כ?�כ@�כA�כB
C�זD�זE�זF�ץG�זH�זI�זJ�זK�זLNOPQRSTUgWXY�םZ�ם[�ם\�ז]�ז^�ז_�ז`�זa�זb�זc�זe
f�חg�םh�לij�םk�כl�כm�כn�כo�כp�מq�מrv�םwx|�ן}�צ�צ€�ם‚�ןƒ„�פ…�ץ��ף¡�פ �ס¢�ץ₪�נf�ד�ד�ד�ד�ד�ד�ד�ח
������!��"��#��$��%��&��'��(��+��-�ל./012345678:�ׁ;�ׁ<�ׁ=�ׁ>�ׁ?�ׁ@�ׁA�ׁB
C�ֽD�ֽE�ֽF�ןG�ֽH�ֽI�ֽJ�ֽK�ֽL�כNO�פP�פQ�פR�פS�תTUjWXY�װZ�װ[�װ\�ֽ]�ֽ^�ֽ_�ֽ`�ֽa�ֽb�ֽc�ֽde
f�׀g�װh�ׂi�כj��k�ׁl�ׁm�ׁn�ׁo�ׁp�ױq�ױr��v�װw�כx�כ|�ג}�ך~�ס�מ€��‚�בƒ„�ך…�ך��ט¡�ן
�׳�ס4�ג5�ב6�ײpq�רr}�ז~�א�טƒ�ֳ„.�­4�·5�¨Udp�ֵq�ֿ|�ס‚�צƒ�א¬�…­�…´�‚µ�‚.�­4�¼5�¿Udp��q�ֿ|�ס‚�צƒ�א¬�…­�…´�wµ�w�¬4"56F�ףd�כpqr��…��…’�…×�…«�…�­456F�ףd�ע��…��…’�…›�©×�…«�…ֽ��־�ןׂ�פ
�¬4"56F�ףd�כpqr��‚�­456F�ףd�ע��‚›�©ֽ��־�ןׂ�פ45�ץ�ע4�ד5�ג6�מr�ֿ�ֿ�ֿ�ֿ�ֿ�ֿ�ֿ�¯F�ף€�ׂ��…��…’�…›��×�…«�…ֽ�כ־�ס	�¯F�ף€�ׂ��‚›�˜×�‚«�xֽ�כ־�ס}�ם~�ל�עƒ��}�ז~�ז�מƒ�ָ„}�ץƒ��4�ס5�ם67�ז8�ז­�כ¯�כ´�צµ�צ62222222A'.�ב/�נ0�נ1�נ2�נ3�נ4�ג5�א6!7�א8�א9:;<=>?@AN
OPQRSTW
X
YZ[gp�סq�ןrs�מt�מu�מv­�ּ¯�ּ´�ּµ�ּ$	
 )*,45�צ67�ף8�ף�י�י�י�י�י�י�י�װ�ק45678Be€�אƒU%
P
´נ) �ט�ש�ל���ר�ָ�ע���ז�צ�ת�ֿ�כ�ק���ף���ך�ל�ס�צ�ך�ך��k���ש�ץ�פ���ת�ש��.�ם�ל�ס���ֿ�ֵ�ֻ1�ט
�ש�ק�ל�ץ���ר�ת���ץ�ו�ת�צ�ֳ�ץ�ו�כ�׳�ש�ש�נ���‏�ל���ֿ�צ�ו�ל���ױ�ר���ש�ך�ק�ר�ש�ם�ק�ר�נ�ן�ע�צ�צ�כ�ק�ן�ת�ל�ת�ט�ט�ד�צ�ק���ה�ל�ש���ך�ר�פ�ז���ת�ִ�ן�ץ�י�ך�ו�ץ�ׂ�ֳ�˜�‘�©�ֹ�פ�ת�פ�ה�ש�ֿ�ף�ד�י�ֿ���ק�נ�ל�ר�ק�ר���ד�ע�ְ���מ�צ���ר�������ײ�פ�צ�צ�ם�����צ�נ�����ט�ץ�ס���ס�ק�ו�����צ�����ע���ץ�ש���צ�ש���צ�÷�ל���ֿ�ת���ֿ�נ�ֿ�ָ��;1�ֵ�ּ�כ�ֿ�¾�ד�ֿ�ם���ת�‏�מ���ֿ�ל�ף�כ�������ר�ץ�ף���ת�ת�ס�ֿ�ק�˜�ס�ׁ�ז���ס�ֵ�ט�‘�ל�ך"�ב�׳�כ�פ�ד�נ�ֻ�כ�©�ע�ס
�ד�»�״�מ�צ�פ�ר�����ת�ד�ס�כ�צ�צ�צ�ט�ס�צ�צ�ס�ס�ט�צ�׃�ו.�ל�ע�ס�ך�ל�ץ�״�ט�±�¯�³�°�ֵ�ש1�ת���ץ�ם�ש�ת�ת���ת���ש�ת���ֿ�ט�ט�ֿ�ס�ס�ְ1�ך�ײ���ֿ�ו�������ת�ם�ט�ר���ש�ץ�ע�ת�ש�ש����8
�צ;]m$b'<���ץ7����'�ע?���ן�צ�ע�ּ�ׁ�ְ�צ���ל�ש�ך�י�ײ�ץ�ש�כ�ש�ד�ש�ק�ײ�ר���ֿ�ץ�ט�����ף�ש�נ���ך�ֵ�ף�ץ���ש�ױ
�צ�ש���מ���ף�ַ�ף�ט�ש��
(+3%7E.GU=WeLgh[jo]sxc��i¥¥k§¨lׯn²µt4

 !'((++,,--../37899:@AACDEEGKLL MM!NNOUWW$XXY[ccgg%hh&jj'ko	su
vv(wwxx��
¥¥§¨׫
¬¬­­®®¯¯²²"³³#´µ4		
 !()*++,,--../37899:ABBCEGKLL
MMNN
OTUUWX
Y[\ceeffgghhii
jjko	suvvwx
��’’¥¥§¨׫¬¬­­®®¯¯²²³³´µl¾�ו)
!&,-./579:CEGMNOPWXZ\aghjkqsv"(.4:@FL}פ’ָפֱפ~פ²פ�פֻפ)¦¬²¸¾ִ�׀ײ�גטמפת*$*06<ֶBHNTZ`flrxּ~„��–¢�¢¨®´÷ְֶּׂ״�הךנצ�5¼9mZ¼G¼t�¼«†¼«¼¨׳¼[¼zµ¼?ֻ¼ֻ‹¼}…¼�¼�:¼N¼@¼A„¼x¼K¼=1¼�VפEפ•¿�פ�ף
ˆ¾ˆ?פ0$פ%%פ�פ�ופ‎(פ+�פפf
פJ|DFLTcyrllatn
CAT ����caltfrac liga&locl,PPd ָ
$BX(—,
 �›€‹›~�›€}wOxXL
$<*|…
�$wghtital�